משלוח חינם ברכישה מעל 400 ש"ח * לא כולל מוצרי עץ

תקנון האתר

תקנון האתר – ח.פ 036040012

1. תקנון זה מטרתו להסדיר את היחסים בין הלקוח ובין “גורן-שופ” בכל הקשור בפעולות הנעשות על ידי הלקוח באתר, כמו כן כל הפעולות הנעשות באתר כפופות לאמור בתקנון זה ולכן הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את הדברים האמורים בתקנון זה טרם ביצוע הרכישה באתר.
2. “גורן-שופ” הינה חנות וירטואלית שהוקמה ע”י שותפות (להלן: “השותפות”).
3. “האתר” כאמור בתקנון זה הינו www.goren-shop.co.il – אתר המכירות של השותפות.
4. “לקוח” כאמור בתקנון זה הינו גולש אשר עומד בתנאים הבאים:
4.1. מלאו לו 18 שנים והינו תושב מדינת ישראל והאזור, בעל תעודת זהות בתוקף.
4.2. או לחלופין הינו חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל או שותפות הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל.
4.3. בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, ואשר הונפק בישראל. 
5. רק לקוח כמוגדר לעיל רשאי לבצע רכישה ו/או שימוש בזירה האלקטרונית שהאתר מעמיד לצורך תיווך ו/או מכירת חפצים באתר באופן המתואר להלן.
6. באתר יוצגו מוצרים ו/או שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של “גורן-שופ”.
7. “גורן-שופ” שומרת על זכותה לשנות בכל עת את מחירי המוצרים.
8. דמי טיפול ומשלוח משתנים בין מוצר למוצר. תשלום דמי המשלוח מתבצע יחד עם תשלום המוצרים- בעת הזמנת המוצר. המשלוח יועבר בדואר רשום או על ידי דואר מהיר או איסוף עצמאי כמפורט בסל הקניות ובהתאם לבקשת הלקוח.
9. כל עסקה ו/או פעולה באתר מותנית באישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה. והינה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
10. ביצוע רכישה באתר מותנה בהרשמה ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי, תוקפו של כרטיס האשראי וכן האם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים המפורטות באתר במסגרת ההזמנה. 
11. אנחנו מתחייבים לקנייה מאובטחת ולשמירה על כל מידע שבידנו בצורה מאובטחת ולא להעבירו לאיש. 
12. “גורן-שופ” לא תעשה שימוש במידע זה אלא לצרכי מימוש הזמנתו של הלקוח ממנה וכן לצורך עדכון הלקוח במוצרים חדשים ובעדכונים העשויים לעניין את הלקוח.
13. במידה והלקוח אינו מעוניין לקבל עדכונים לתיבת המייל כאמור לעיל, עליו לשלוח בקשה לדואר אלקטרוני אשר בכתובת info@goren-shop.co.il ולבקש באופן מפורש להסירו מרשימת התפוצה.
14. “גורן-שופ” עושה את מירב המאמצים בכדי שהמידע ופרטיו האישיים של הלקוח לא יועברו לצדדים שלישיים שאינם בקשר עם החברה בהקשר להזמנתו של הלקוח.
15. במקרה שהפרטים שיימסרו על ידי הלקוח ימצאו שגויים מכל סיבה שהיא, שמורה ל”גורן-שופ” הזכות לבטל הרכישה או לקבלה עם תיקון השגיאה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
16. לאחר מסירת מלוא הפרטים על ידי הלקוח, “גורן-שופ” רשאית, בתוך 48 שעות מקבלת הצעת הלקוח לרכישת המוצר, לקבל או לדחות הצעת הלקוח לרכוש המוצר ו/או השירות.
17. אם וכאשר תתקבל הצעת הלקוח לרכישת מוצר ו/או שירות ע”י “גורן-שופ”. הלקוח יחויב בתשלום עבור המוצר ו/או השירות בגינו הציע הצעתו. התשלום יתבצע באופן מיידי ו/או במועד הוצאת החשבונית.
18. האחריות הניתנת למוצרים ו/או שירותים הינם אחריות מוגבלת והיא כפופה לתנאים הבאים: 
18.1. המוצרים היוצאים מ”גורן-שופ” הינם תקינים ושלמים ומבוטחים במסגרת דמי המשלוח.
18.2. המשלוח נעשה באמצעות חברת שילוח, איסוף עצמי או הדואר, רשום או מהיר. בזמן קבלת החבילה באחריות הקונה לבדוק את תכולתה, באם ישנו נזק לתכולה. עליו להודיע תוך 24 שעות ל”גורן-שופ” .במייל או בטלפון ,ולפרט אלו מוצרים ניזוקו ומהו הנזק. 
18.3. באחריות הקונה לבדוק את הצעצועים לפני השימוש בהם ולפני מסירתם לילדים.
18.4. בכדי להימנע מחנק , מוצרים המכילים חלקים קטנים מיועדים לגיל 3 ומעלה בלבד. 
18.5. בעלי האתר שומרים על זכותם לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת ולפ שיקול דעתם הבלעדי.
18.6. בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, נבצר על “גורן-שופ” לנהל את האתר ו/או כל פעילות בו כתקנם, תהיה “גורן-שופ” רשאית לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם. “כוח עליון” בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים שאינם בשליטת “גורן-שופ”, אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים ו/או השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, העדר ו/או אי זמינות של המוצר מסיבה כלשהי. 
19. אם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית “גורן-שופ” לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולן או חלקן).
20. במקרים המנויים בסעיף 19 לעיל ובמקרים אלו בלבד ועל אף האמור לעיל, תשיב “גורן-שופ” ללקוח כל סכום ששולם על ידו.
21. במידה ויתגלו מחלוקות ו/או סכסוכים בין הצדדים אשר בקשר עם האתר ו/או תקנון זה, הם יועברו להכרעת בורר דין יחיד אשר ימונה מתוך רשימת הבוררים המצויה בידי לשכת עורכי הדין במחוז מרכז. הבורר לא יהי כפוף להוראות הדין המהותי, לא לסדרי הדין ולא לדיני הראיות. סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות – תשכ”ח -1968.
22. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בנתניה.
23. ל”גורן-שופ” שמורה זכות העיכבון על כל מוצר שנמסר לידיה ותמורתו לא שולמה במלואה ו/או לא שולמו דמי המשלוח כדין.
24. הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והינו מודע לתקנון והשלכותיו וכי אין לו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או השותפות ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו או השימוש בו.
25. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים. 
26. כל הזכויות שמורות ל”גורן-שופ”. אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת “גורן- שופ” מושב עולש.

הזכות להשתתף במכירות באתר 
תקנון זה הינו המשך לתקנון הכללי.
רשאים לבצע רכישה באתר מי שמלאו לו 18 שנים ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף בישראל. תנאי מוקדם לתוקף רכישה שנעשתה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה. ביצוע רכישה באתר מותנה בהרשמה לאתר ומסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים הכוללים, בין היתר: שם, מספר ת.ז., כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני. 
כללי –(עסקאות תיווך בפלטפורמה)
1. אתר “גורן–שופ” משמש, מלבד מכירות מוצרים ללקוחות, גם כזירה אלקטרונית, המאפשרת לספקים ולמשווקים שונים, לפרסם שירותים ומוצרים הנמכרים על-ידם, ומנגד מאפשרת למשתתפים בה לתת הצעות מחיר לרכישת אותם מוצרים או שירותים, ולזכות בהם, באמצעות סוגי מכירות מגוונים, הכל על-פי הוראות תקנון זה. 
2. למען הסר ספק, אין “גורן-שופ” מעורבת בעסקה שבין הספקים המוכרים את המוצרים או השירותים לבין הרוכשים במכירות בזירה האלקטרונית, והיא אך ורק מקשרת ביניהם. יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים, תפעל “גורן-שופ” מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לפתור את התלונה ו/או תקלה, לרבות בדרך של דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר ו/או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם ללקוח. “גורן-שופ” שמה לעצמה למטרה, להתקשר רק עם ספקים אמינים ומקצועיים. במידה ויוודע “לגורן-שופ” כי כנגד ספק מסוים הצטברו תלונות צרכנים רבות, יתבררו תלונות אלו מול הספק ובמקרה הצורך תופסק העבודה עמו. 
ביטול עסקה
ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר. הודעה על הביטול תשלח בכתב בפקס או בדואר אלקטרוני ל”גורן-שופ” info@goren-shop.co.il . 
בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, כגון בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5%, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן. 
בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, המוצר יוחזר על חשבון “גורן-שופ”.
המוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי או סביר, באריזתו המקורית.
“גורן-שופ” תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן.
איסוף עצמי
א. במעמד הרכישה, על הלקוח לבחור בין אופציה של איסוף עצמי של המוצר לבין האופציה לקבלו באמצעות משלוח. 
ב. בחר הזוכה באופציה של איסוף עצמי, ייצור קשר עם הספק/יצרן לתיאום הגעתו לאיסוף המוצר תוך המועד הקבוע כימי אספקת המוצר.
ג. איסוף עצמי יתאפשר רק לבעל כרטיס האשראי ממנו בוצעה ההזמנה ולאחר הצגת כרטיס האשראי ותעודת הזהות.
ד. רוכש המוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהספק/יצרן אם על פי מדיניות הספק/יצרן ניתן לעשות זאת. 
ה. איסוף המוצר יתבצע בתוך הזמן הנקוב באתר כמועד האספקה מיום אישור ההזמנה, לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור רשאי הספק לבטל את רכישתו.
מחסור במלאי
“גורן-שופ” עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצר המוצג על-ידי הספק המוכר אותו יימצא ברשותו של אותו ספק, או כי מציע השירות המוצג באתר מסוגל להעניקו. “גורן-שופ” תעשה את כל המאמצים להסיר מוצרים מהאתר שאזלו מהמלאי, או לציין בסמוך אליהם, כי המוצר אזל מהמלאי וכי זמנית לא ניתן לרכוש אותו. 
אם התברר לאחר רכישה של מוצר מהאתר, כי המוצר אזל, בשל נסיבות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, “גורן-שופ” תודיע על כך לצרכן באמצעות הטלפון ו/או הדואר האלקטרוני שלו תוך 3 ימי עסקים ותאפשר לו לבחור במידת האפשר בין קבלת מוצר חלופי דומה ושווה ערך או השבת מלוא הכסף ששולם. במידה והלקוח אינו מעונין במוצר/בשירות החלופי, קמה לו הזכות לסרב לקבלו. במקרה כזה, תבוטל הזמנת המוצר/השירות וכספו של הלקוח, ככל ששולם, יוחזר.
בוטלה המכירה או סופק ללקוח מוצר/שירות חלופי כאמור, לא תהא ל”גורן-שופ” כל אחריות לכל נזק שהוא שנגרם ללקוח או לאחר כתוצאה מכך, וללקוח לא תהא כל עילה ו/או טענה כלפי “גורן-שופ” בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח כתוצאה מכך.
איחור באספקת המוצר
במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר “גורן-שופ” לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אלא אם צויין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע ע”י הספק ובאחריותו הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
אספקת המוצר תתבצע לכתובת אותה מסר הזוכה בעת הרכישה באתר. מסירת המוצר הינה אישית ולידיו של הלקוח בלבד ובהצגת ת.ז וכרטיס אשראי של הלקוח במעמד המסירה. היה והלקוח אינו האדם המקבל את המוצר, באחריותו הבלעדית ליתן ייפוי כוח מטעמו למקבל המוצר שהוזמן.
“גורן-שופ” שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי הרכישה באתר והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה .

כתובתינו למשלוח דואר או איסוף היא : בית גורן , נוף שדות 322 מושב עולש 4285500

שינוי גודל גופנים
ניגודיות